شبکه تبلیغاتی رایان اد

شبکه تبلیغاتی رایان اد

مستندات فنی برای پیاده سازی کلاینت رایان اد

مستندات فنی رایان اد

اندروید استودیو

تبلیغات در اندروید به دو صورت زیر ارائه داده میشود:

 • برای ایجاد تبلیغات بنری از کد xml زیر استفاده کنید .
  
  <com.rayanad.rayanAdView 
  android:id="@+id/rayanad" 
  android:layout_width="wrap_content" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:layout_centerHorizontal="true" 
  android:layout_centerVertical="true">
  </com.rayanad.rayanAdView>
          
 • سپس برای شروع تبلیغات از کد زیر در اکتیویتی مربوطه استفاده کنید .
  
  RayanAd.loadBannerAd((rayanAdView) findViewById(R.id.rayanad));
          
 • برای مدیریت بهتر تبلیغات میتوانید بجای کد بالا از کد زیر استفاده کنید
  
  RayanAd.setBannerAdListener(new adListener() { 
  
    @Override
    public void onLoad() {
  
    }
  
    @Override 
    public void onShow() {
  
    } 
  
    @Override 
    public void onClose() { 
      // در تبلیغات بنری فراخوانی نمیشود 
    }
  
    @Override 
    public void onError(String s) {
  
    } 
  
  });
  RayanAd.loadBannerAd((rayanAdView) findViewById(R.id.rayanad));
          
 • تبلیغات تمام صفحه
 • برای لود تبلیغات تمام صفحه از کد زیر استفاده کنید .
  
  RayanAd.loadFullScreenAd();
          
 • برای مدیریت بهتر تبلیغات میتوانید بجای کد بالا از کد زیر استفاده کنید .
  
  RayanAd.setFullScreenAdListener(new adListener() {
    @Override
    public void onLoad() {
  
    } 
    @Override
    public void onShow() {
  
    } 
    @Override
    public void onError(String s) {
  
    }
    @Override
    public void onClose() {
  
    } 
  });
  RayanAd.loadFullScreenAd();
          
 • سپس با کد زیر تبلیغات لود شده را نمایش دهید .
  
  RayanAd.showFullScreenAd();
          
 • همواره میتوانید با فراخوانی متد زیر از وضعیت تبلیغات تمام صفحه مطلع شوید. اگر تبلیغات تمام صفحه آماده نمایش باشد، true و در غیر این صورت false برمیگرداند.
  
  RayanAd.fullScreenAdIsReady();
        
 • وبسایت

  خطاها

  رایان اد برای توسعه دهندگان